شیوه های امید بخشی در قرآن کریم و بهره گیری از آن در رسانه ملی
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده صدا و سیما قم
نام استاد/نام دانشجو : احمد اسفندیار
در عصر کنونی که عصرارتباطات نام گرفته است، بخش زیادی از معرفت بشری ، ایده ها ، اطلاعات و اندیشه ها از طریق رسانه ها به ویژه تلویزیون منتشر میشود وشکل می گیرد . افزون بر آن تلویزیون در فرهنگ سازی ، تغییر هنجارها ، ارزشهای اجتماعی ، باورها و نگرش ها نقش مهمی دارد. بی شک ، یکی از چالش های امروزی جامعه ما ،ضعف نظریه پردازی در ابعاد مختلف نظام فرهنگی به ویژه درعرصه ارتباطا ت و رسانه مبتنی برآموزه های دینی است . در یک جامعه اسلامی مانند کشور ما نظام ارتباطات و رسانه بایستی از هر لحاظ منطبق با اصول و قواعد دین مبین اسلام باشد و همه شئون رسانه بر مبنای شیوه و آموزه های قرآنی بناشده باشد و از آن تبعیت کند. قرآن کریم برترین و معتبرترین منبع برای شناخت بهترین روشها و شیوه های هدایت و تربیت انسان به شمار می رود و خداوند برای اثر گذاری بر مخاطبان شیوه ها و روشهای گوناگونی را در بیان آموزه های دینی و برنامه تربیتی و هدایتی خود به کارگرفته است که توانسته برای همه نسلها و عصرها یک پیام ارسال کند و بر زمانها و فرهنگهای مختلف غلبه کند. یکی از آموزه های اصلی دین اسلام که در قرآن به آن توجه خاص شده ، مساله امید است . در قرآن مثال‌ها و نمونه‌های فراوانی در زمینه امید وجود دارد وخداوند به منظور تشویق و ترغیب انسانها به کارهای شایسته ، بهره فراوانی از امید برده وبر روی آن تاکید کرده است .و یکی از مؤلفه¬ های مهم در رسانه ملی توجه به "امیدآفرینی"است که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز می¬باشد. مساله اساسی این پژوهش آن است که شیوه های" امید آفرینی" در قرآن کدامند؟ وچگونه می توان از این شیوه ها در رسانه ملی بهره برد ؟ چنین به نظر می رسد که می توان با تحلیل آیات شریف قرآن کریم ، شیوه هایی را استخراج و تدوین کرد که گویا یک چارچوب کلی از شیوه های مطلوب" امیدآفرینی" دین اسلام است. همچنین بررسی های موجود در منابع معتبر در حوزه رسانه تلویزیون نیز گویای آن است که این رسانه از ظرفیت بالایی در حوزه امید آفرینی بر خوردار است که در صورت کشف ، تبیین و به کارگیری شیوه های امید آفرینی از منظر قرآن کریم شاهد کار آمدی و اثر بخشی هرچه بیشتر این رسانه فرا گیر بر مبنای آموزه های دینی خواهیم بود .