شیوه‌ها و تکنیک‌های تحقیق و پژوهش: گروه کانونی
195 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : مصاحبه گروهی و یا گروه های متمرکز یا کانونی، جایگاه و محبوبیت گسترده ای را به عنوان یک روش تحقیق در طول چند دهه داشته و ابزار پژوهشی بسیار ارزشمندی برای محققین در رشته های مختلف بویژه علوم اجتماعی و ارتباطات محسوب می شوند که اطلاعات غنی تری را تولید می کند. مصاحبه گروهی در تحقیقات معمولا از یک روش مخروطی پیروی می کند که روندشان از کل به جزء است. یعنی نیمی از سؤالات غیـر مستقیم و غیر متمرکز به سؤالات خاص و مستقیم می رسد که شرکت کنندگان، امکان انتخاب در چارچوب تفکرات خودشان را فراهم می کند. که شرکت کنندگان می بایست به جنبه خاصی از مسأله بپردازند. اگرچه برگزاری مصاحبه گروهی کانونی و یا متمرکز و یا گروهی می تواند هیجان بخش و منشأ اطلاعات بسیار مفیدی باشد، اما برای پژوهشگر تازه کار مهم است که پیش از قرار گرفتن در جایگاه مجری در اینگونه جلسات، برگزاری چندین جلسه را خود از نزدیک ببیندتاباانواع مشکلات برگزاری مصاحبه گروهی آشناشود. در این تحقیق ضمن تعریف گروه کانونی، تاریخچه گروه های کانونی، مکان و نقش مصاحبه گروهی به عنوان راه حل تکمیلی در تحقیقات کیفی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین هدف از ایجاد گروه های کانونی، کاربرد گروه های کانونی، روش شناسی گروه های متمرکز، شیوه ی ارائه ی نتایج مباحث، معایب و مزایای گروه کانونی از دیگر مطالبی است که در این تحقیق شرح داده می شود. کلید واژه ها : گروه متمرکز Focus group / گروه کانونی / مصاحبه گروهی / مصاحبه گر