ارتباطات جمعی
56 بازدید
محل ارائه: دانشکده صدا وسیما
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه:امروزه ارتباطات به مهمترین وجه زندگی هر فرد و دغدغه اصلی زندگی جمعی انسانها تبدیل شده است. تحول شیوه¬های ارتباطی انسان در مسیر حیات او تا رسیدن به فناوری¬های نوین رسانه¬ای و وسایل ارتباطی ، مفهوم و معنای ارتباط را به کلید و اژه همگانی برای گشودن رمز در هم تنیدگی زندگی مدرن شده است از همین رو ، پرداختن به نظریه¬های ارتباطات یکی از مهمترین کانونهای بحث آکادمیک است. مجموعه پیشرو خلاصه مباحث استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علیرضا دهقان در درس نظریه ارتباطات جمعی است که در سال تحصیلی 89-88 دردانشکده صدا و سیمای قم ارائه گردید. هدف : شناخت ساختمان مفهومی، فرضیه¬ها، کاربردها ونمونه¬های تحقیقاتی بخش مهمی از نظریه های ارتباطات جمعی و کسب آمادگی فکری برای نقد و تحلیل آنهاست . علاوه بر آن ایجاد انگیزه و اشتیاق برای دانشجویان جهت بکارگیری نظریه¬های مورد بحث در تحقیقات، مقالات و تکالیف کلاس و کسب مهارت برای استفاده تحلیلی و عملی از نظریه ها در تحقیقات و برنامه ریزی¬های ارتباطات در حوزه کارشناسی و مدیریت رسانه¬های جمعی از جمله مقاصد ارائه این مباحث محسوب می¬شود.فهرست مطالب: • ساختمان مفهومی نظری مفاهیم وابسته به آن • اهمیت نظری و کاربردی نظریه ها • نظریه وابستگی رسانه ای به عنوان نظریه کلان در مورد اثر رسانه های جمعی • نظریه اشاعه نوآوری ها • نظریه برجسته سازی • نظریه شکاف آگاهی • کاشت اثرهای فرهنگی • اقناع • صفت فرهنگ • اقتصاد سیاسی (آلتوسروگرامشی)• فیلترهای خبری • نظریه های دریافت